Logistika

Naše nákladní vozidla splňují náročné
požadavky na kvalitu přepravy potravinářského zboží.

Skladování

Nabízíme moderní skladovací prostory s dozrávárnami
banánů, tříděním zboží dle Vašich požadavků
a linkou na výrobu kvalitních ovocných džusů.

Česká produkce

Kvality našich vypěstovaných produktů je deklarována
a potvrzována pravidelnými audity systému GLOBALGAP.

Více informací

Údržbář

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Fio banka, a.s., VVISS a.s., Galafruit s.r.o., Sady Český ráj s.r.o., VVISS Ostrava, s.r.o., Sady Sobotka s.r.o., VVISS Plzeň, s.r.o., jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Rozsah a odpovědnost společných správců při zpracování osobních údajů jsou rozděleny tím způsobem, že každý správce osobních údajů zpracovává a tedy plně odpovídá za zpracování osobních údajů těch uchazečů o zaměstnání, kteří se přihlásili do výběrového řízení právě k tomuto správci. Tento správce pak ve vztahu k dotčenému uchazeči vykonává všechna práva a povinnosti dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Zobrazit více

Seznam společných správců:

Fio banka, a.s., IČO: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721,
VVISS a.s., IČO: 48585131, Praha 9, Kolmá 5 čp. 597, PSČ 19000,
Galafruit s.r.o., IČO: 27379108, Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 11721,
Sady Český ráj s.r.o., IČO: 27379141, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721,
VVISS Ostrava, s.r.o., IČO: 64581322, Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9,
Sady Sobotka s.r.o., IČ: 27596567, Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9,
VVISS Plzeň, s.r.o. ,IČ: 64581331, Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9.


Informace o zpracování osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání bere na vědomí, že obchodní společnosti Fio banka, a.s., IČO: 61858374, VVISS a.s., IČO: 48585131, Galafruit s.r.o., IČO: 27379108, Sady Český ráj s.r.o., IČO: 27379141, VVISS Ostrava, s.r.o., IČO: 64581322, Sady Sobotka s.r.o., IČ: 27596567, VVISS Plzeň, s.r.o. ,IČ: 64581331, (jako „správce“) jsou jako společní správci z důvodu Vašeho zájmu o pracovní pozici tj. za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy prostřednictvím výběrového řízení a za účelem uplatňování a ochrany práv a povinností z tohoto výběrového řízení vzešlých, tj. z oprávněného zájmu správce, oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedli v životopise a případně v dalších dokumentech či přímo v emailu adresovanému správci, jehož prostřednictvím jste projevili zájem o pracovní pozici.
Takto získané osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedeného účelu zpracování, tj. do ukončení výběrového řízení a v případě oprávněného zájmu správce na dobu, do kdy jsou uchazeč nebo správce oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z přihlášky uchazeče do výběrového řízení.
V případě, že jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů, pak budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu a za účely tak, jak jsou uvedeny v příslušném souhlasu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Podle toho jaké údaje nám sdělíte, může jít především o základní identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, rodné příjmení, bydliště, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa, telefonní číslo, elektronická adresa) a popisné údaje (vzdělání, kvalifikační předpoklady, předchozí praxe apod.).

Práva uchazeče:
Uchazeč má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která mu přiznávají obecně závazné právní předpisy, a to zejména právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo žádat správce o vysvětlení, právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Právo na výmaz se neuplatní také, pokud je zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce nebo je právní povinností správce osobní údaje zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je z části dobrovolné, z části zákonným požadavkem a z části požadavkem pro uvedení údajů do smlouvy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neúplná možnost zhodnotit předpoklady uchazeče pro pracovní pozici, o níž se uchází.

Uchazeč má v souvislosti se zpracováním osobních údajů dále právo vznést u správce nebo pověřence námitku proti zpracování osobních údajů, které o něm na základě oprávněného zájmu zpracovává správce.

Předávání osobních údajů:
Pro správce mohou osobní údaje zpracovávat společnosti, které správci poskytují služby na základě outsourcingu, a to zejména společnost zajišťující pro správce vedení účetnictví a personální a mzdové agendy. Dalšími příjemci osobních údajů pak mohou být subjekty, kterým je nutné osobní údaje zpřístupnit na základě a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a subjekty, kterým je správce oprávněn osobní údaje zpřístupnit za účelem ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy nebo z vlastního smluvního vztahu vzešlých. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU.

V případě, že jste se přihlásil do výběrového řízení na pracovní pozici nabízenou obchodní společností Fio banka, a.s., IČO: 61858374, mohou být Vaše osobní údaje za účelem přijetí do pracovního poměru zpřístupněny či předány obchodní společnosti RM-S FINANCE, s.r.o., IČO: 62915240 nebo obchodní společnosti Fio Slovakia, a.s., IČO: 35828137, které tvoří s bankou koncern, a to v případě, bude-li jednání o uzavření pracovní smlouvy směřovat k jejímu uzavření s některým z těchto subjektů.

Kategorie možných příjemců údajů: subjekty veřejné správy, soudy, právní zástupci, společnosti zajišťující pro správce vedení účetnictví a personální a mzdové agendy, společnosti poskytující poradenství správci, společnosti poskytující správci služby, společnosti ve stejné skupině jako je správce, personální agentury a zprostředkovatelé působící na trhu práce


Pro další informace nebo dotazy týkající se zpracování osobních údajů jste oprávněni obrátit se na správce nebo pověřence.


Kontaktní údaje správce:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
VVISS a.s., Praha 9, Kolmá 5 čp. 597, PSČ 19000,
Galafruit s.r.o., Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 11721,
Sady Český ráj s.r.o., Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721,
VVISS Ostrava, s.r.o., Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9,
Sady Sobotka s.r.o., IČ: 27596567, Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9,
VVISS Plzeň, s.r.o. ,IČ: 64581331, Kolmá 597/5, Vysočany, 190 00 Praha 9.


Kontaktní údaje pověřence Fio banky, a.s.: poverenec@fio.cz

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy

Distribuce širokého sortimentu ovoce a zeleniny

Společnost VVISS se zabývá velkoobchodem a maloobchodem - importem, exportem zeleniny a ovoce, tříděním, balením, krátkodobým a dlouhodobým skladováním, dozráváním banánů, silniční motorovou nákladní dopravou.